Технология и продукти

Производството на морска сол се осъществява в част от Поморийско езеро, което е със статут на Защитена местност и част от Натура 2000. Разположението на езерото е непосредствено до брега на Черно море, като е отделено от морето с естествена пясъчна коса и изкуствена дига и само в южната си част има свързващ канал, чрез който се осъществява притока и оттока на морска вода. По протежение на езерото преминава втория по големина миграционен път на птиците в Европа – Via Pontica, обуславя голямото разнообразие от видове, което може да се наблюдава тук. Тези видове намират своето място за живот, храна и гнездене на изградените за целите на солодобива диги и валове. Функционирането на солодобива е в симбиоза с опазването на биоразнообразието в района и подпомага гнезденето на птиците.

Добивът се осъществява чрез слънчево изпарение на морска вода. Процесът представлява циркулация и изпарение на морска вода до достигане на определена концентрация. Допълнително се използват и концентрирани води, които са съхранявани през зимата в определени за целта басейни.

След приключване процеса на кристализация, полученият пласт морска сол се събира, промива се и се складира във формата на бохори/пирамиди.

Основният продукт, който „М-Поморийски солници“ ЕООД предлага на пазара, е сол морска кристална техническа насипна.

Меню