ПРОГРАМА LIFE+

Програма LIFE е финансов инструмент на Европейския съюз, подпомагащ проекти за опазване на околната среда, природата и климата на територията на ЕС. Програмата е създадена с цел допринасяне за изпълнението, актуализирането и развитието на политиката и законодателството на ЕС в областта на околната среда и климата чрез съ – финансиране на проекти с европейска добавена стойност.

„М-Поморийски солници“ ЕООД е координиращ бенефициент по проект LIFE19 NAT/BG/000804 – „Опазване на крайбрежна лагуна Поморийско езеро”, който изпълнява в партньорство със Сдружение „Зелени Балкани”, Българска фондация Биоразнообразие и биологична станция “Tour du Valat”. Основната цел на проекта е подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 1150* Крайбрежни лагуни в ЗЗ „Поморие“ BG0000620, както и поддръжка и подобряване условията за гнездене на целеви видове птици в ЗЗ „Поморийско езеро“ BG0000152. Част от дейностите, предвидени за извършване по проекта, са рехабилитация на защитните канали около Поморийско езеро, предпазващи лагуната от навлизане на сладки води и възстановяване на диги. 

Меню