Приключване на проект 2023/372932 “ The salt transport process becomes greener”.

През месец юли 2023 г. „М-Поморийски солници“ ЕООД подписа договор № 2023/372932 по проект “ The salt transport process becomes greener”.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България“.

 

Изпълненият от „М-Поморийски солници“ ЕООД проект е за доставка на Система за транспортиране на морска сол, състояща се от 2 бр. транспортни ленти, на обща стойност от 503 067 евро, от които 203 067 евро собствено финансиране и 300 000 евро безвъзмездна финансова помощ, предоставена от Норвежки финансов механизъм 2014-2021.

 

Чрез внедряване на „Система от транспортни ленти за транспортиране на морска сол – състояща се от 2 бр. самоходни ленти“ от кристализационните басейни, ще бъде постигнато оптимизиране на процеса на добив и пренос на сол, което от своя страна отново ще допринесе към повишаване приходите, оптимизация на разходите, печалбата и постигане на резултати по отношение на зелените индикатори по програмата:

 

  • Създаване на 2 нови работни места;
  • Намаляване на CO2 емисиите;
  • Намаляване на енергопотреблението.

 

Към края на ноември 2023 г. Системата за транспортиране на морска сол, състояща се от 2 бр. транспортни ленти, е доставена и се съхранява в обекти на дружеството. Предстоят дейности по подготовка за финално отчитане и приключване  изпълнението на проекта.

През предстоящият солодобивен сезон, „М-Поморийски солници“ ЕООД ще може да надгради вече внедрения зелен процес в добива на морска сол, и по-специално при транспортирането ѝ от кристализационните басейни към мястото за съхранение.

 

 

In July 2023, „M-Pomoriiski Solnici“ LTD signed project contract No. 2023/372932 “ The salt transport process becomes greener”. The project is implemented with the financial support of the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, within the framework of the „Business Development, Innovations and SMEs in Bulgaria“ Programme.

 

The project carried out by „M-Pomoriiski Solnici“ LTD is for the delivery of a Sea Salt Transport System consisting of 2 pcs. conveyor belts, with a total value of 503 067 Euro, of which 203 067 Euro own financing and 300 000 Euro grant provided by the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021.

 

By implementing the „Salt transport system, consisting of 2 pcs. conveyor belts“ from the crystallization basins, the optimization of the salt extraction and transfer process will be achieved, which in turn will contribute to increasing revenues, cost optimization, profit and achieving results in terms of the green indicators of the program:

 

  • Creation of 2 new jobs;
  • Reduction of CO2 emissions;
  • Reduction of energy consumption.

 

By November 2023, the salt transport system consisting of 2 pcs. conveyor belts, has been delivered and stored in the company’s facilities. Preparation activities for the final reporting and completion of the project will be carried out.

During the upcoming salt extraction season, „M-Pomoriiski Solnitsi“ EOOD will be able to upgrade the already implemented green process in the extraction of sea salt, and in particular in its transportation from the crystallization basins to the place of storage.

 

                                                                                   

Меню