Приключване на договор №2020/551822 на „М-Поморийски солници“ ЕООД по проект “Salt Transport System for green industry”

През месец октомври 2021 г. „М-Поморийски солници“ ЕООД подписа договор №2020/551822 по проект “Salt Transport System for green industry”.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България“.

 

Изпълненият от „М-Поморийски солници“ ЕООД проект е за доставка на Система за транспортиране на морска сол, състояща се от 4 бр. транспортни ленти, на обща стойност от 956`137 евро, от които 383`137 евро собствено финансиране и 573`000 евро безвъзмездна финансова помощ, предоставена от Норвежки финансов механизъм 2014-2021.

 

Чрез внедряване на „Система от транспортни ленти за транспортиране на морска сол – състояща се от 4 бр. самоходни ленти“ от кристализационните басейни ще бъде постигнато оптимизиране на процеса на добив и пренос на сол, което от своя страна отново ще допринесе към повишаване приходите, оптимизация на разходите, печалбата и постигане на резултати по отношение на зелените индикатори по програмата:

 

  • Създаване на 4 нови работни места;
  • Намаляване на CO2 емисиите;
  • Намаляване на енергопотреблението.

 

В края на месец март 2023 г. Системата за транспортиране на морска сол, състояща се от 4 бр. транспортни ленти, е доставена и се съхранява в обекти на дружеството. През месец април предстоят дейности по подготовка за финално отчитане и приключване  изпълнението на проекта.

Още през предстоящият солодобивен сезон, „М-Поморийски солници“ ЕООД ще може да приложи в добива на морска сол внедрения зелен процес по транспортирането и от кристализационните басейни към мястото за съхранение.

                                                                                                                         

 

In October 2021, „M-Pomoriiski Solnici“ LTD signed project contract No. 2020/551822 „Salt Transport System for green industry.

The project is implemented with the financial support of the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, within the framework of the „Business Development, Innovations and SMEs in Bulgaria“ Programme.

 

The project carried out by „M-Pomoriiski Solnici“ LTD is for the delivery of a Sea Salt Transport System consisting of 4 pcs. conveyor belts, with a total value of 956`137 Euro, of which 383`137 Euro own financing and 573`000 Euro grant provided by the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021.

 

By implementing the „Salt transport system, consisting of 4 pcs. conveyor belts“ from the crystallization basins, the optimization of the salt extraction and transfer process will be achieved, which in turn will contribute to increasing revenues, cost optimization, profit and achieving results in terms of the green indicators of the program:

 

  • Creation of 4 new jobs;
  • Reduction of CO2 emissions;
  • Reduction of energy consumption.

 

At the end of March 2023, the salt transport system consisting of 4 pcs. conveyor belts, has been delivered and stored in the company’s facilities. In April, preparation activities for the final reporting and completion of the project will be carried out.

During the upcoming salt extraction season, „M-Pomoriiski Solnici“ LTD will be able to apply the implemented green process in the salt transportation from the crystallization basins to the storage place.

 

 

Меню