Напредък по проект 2023/372932 „The salt transport process becomes greener“ реализирана с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021

През м. април 2023 г., „М-Поморийски солници“ ЕООД получи одобрение на проект „The salt transport process becomes greener“. Проектът ще се реализира с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България“ и има за предмет внедряване на 2 броя мобилни конвейерни ленти за транспортиране на солта от кристализационните басейни. Резултатите от изпълнението на проекта са да се постигне оптимизиране на процеса на добив на сол, което от своя страна отново ще има принос към повишаване приходите, печалбата и постигане на резултати по отношение на зелените индикатори по програмата.

Към края на август 2023 г. проектът бележи следния напредък: проведена е процедура за избор на изпълнител, с избрания доставчик е сключен договор за изработка и доставка на Система от транспортни ленти за транспортиране на морска сол – състояща се от 2 бр. самоходни ленти. Доставена е първата от лентите, съгласно подписания договор. Очаква се до началото на м. март 2024 г. да бъде доставена и последната  лента и преминаване към заключителните дейности по проекта.

Меню