Напредък по проект „Salt transport System for green industry“, реализирна с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021

През м. октомври 2021 г., „М-Поморийски солници“ ЕООД получи одобрение на проект “Salt Transport System for green industry”. Проектът ще се реализира с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България“ и има за предмет внедряване на 4 броя мобилни конвейерни ленти за транспортиране на солта от кристализационните басейни. Резултатите от изпълнението на проекта са да се постигне оптимизиране на процеса на добив на сол, което от своя страна отново ще има принос към повишаване приходите, печалбата и постигане на резултати по отношение на зелените индикатори по програмата.

Към края на октомври 2022 г. проектът бележи следния напредък: проведена е процедура за избор на изпълнител, с избрания доставчик е сключен договор за изработка и доставка на Система от транспортни ленти за транспортиране на морска сол – състояща се от 4 бр. самоходни ленти. Доставени са и 2 бр. от лентите, съгласно подписания договор. Очаква се до началото на м. март 2023 г. да бъдат доставени и останалите 2 бр. ленти и преминаване към заключителните дейности по проекта.

Меню